Descarca adeziunea Semper Lex

Solicitare punct de vedere Curtea de Conturi a Romaniei cu privire la aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 in domeniul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

 

Către,
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
Comisia pentru aplicarea unitară a prevederilor legale
aplicabile ȋn activitatea Curţii de Conturi
Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, Bucureşti

 

Referitor la: Aplicarea prevedrilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 în
domeniul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii

 

 

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali ,,Semper Lex”, cu sediul ȋn Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 28, bl. M41, ap. 83, sector 6, ȋnregistrat la poziţia nr. 1 din 07.03.2011 ȋn Registrul special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, cu personalitate juridică acordată prin sentinţa civilă nr. 1714/07.03.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,

 

Având in vedere:

(A) Regula instituită în ceea ce privește aplicarea și achitarea amenzilor de prevederile art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în forma modificată prin Legea nr. 203/2018, potrivit cărora: ”Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”;

 

(B) Excepția de la regula sus menționată, instituită prin normele derogatorii materializate în următoarele prevederi legale:

• Prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care mentionează expres că, „În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29”,

• Prevederile art. 74 alin. (4) din Norma metodologica de aplicare a Legii 50/1991, care instituie un regim derogatoriu, precizează că, „(4) Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6) şi art. 35 alin. (3) din Lege, în corelare cu prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul disciplinei autorizării executării lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:

a) nu se aplică sancţiunea „avertisment”;
b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite”.

 

(C) Prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018, conform cărora: „(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate”.

 

(D) Faptul că, după apariția Legii nr. 203/2018 (act normativ cu caracter general), prevederile art. 22 alin. (2) ale acestei legi au creat o stare de ambiguitate în ceea ce privește semnificația acestora și asupra constatării și aplicării contravențiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 şi Normelele sale de aplicare.
Mai exact, urmare a intrării în vigoare a textului legal referit, se pune întrebarea dacă prevederile acestuia se repercutează și asupra prevederilor Legii nr. 50/1991, iar pe cale de consecință, dacă la aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute de actul normativ cu caracter special ȋn domeniul construcţiilor (Legea nr. 50/1991), contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;

 

(E) Faptul că subscrisul sindicat reprezentăm poliţişti locali cu atribuții în constatarea contravențiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 şi Normelele sale de aplicare, iar orice zi de întârziere în clarificarea problemei mai sus expuse crează riscuri în ceea ce privește acuratețea măsurilor luate și a proceselor-verbale de constatare a contravenției,
formulăm prezenta:

CERERE

 

prin care vă solicităm ca, în conformitate cu dispozițiile sus menționate și în interesul unei bune aplicări a legii, să ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la problema mai sus sesizată, mai exact și concret, dacă prevederile art. 22 alin. (2) ale Legii nr. 203/2018 se repercutează și asupra prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar pe cale de consecință, dacă în cazul aplicării amenzilor contraventionale prevăzute de Legea nr. 50/1991, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de legea specială ȋn domeniul construcţiilor.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali ,,Semper Lex”

Președinte,
MACAROV CRISTIAN

 

 

 Raspuns Curtea de Conturi – aplicare L203 la L50