Descarca adeziunea Semper Lex

Raspunsul S.N.P.L. SEMPER LEX la adresa Politiei Locale Sibiu

Nr. 1331/29.08.2014

Către,
SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ AL MUN. SIBIU
B-dul Victoriei nr. 1-3
Mun. Sibiu, jud. Sibiu

În atenţia:
Domnului Director General al Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu

Referitor la:
Adresa Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu nr. 5177/29.07.2014

         Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali „Semper Lex”, în calitate de reprezentant al membrilor noştri de sindicat, angajaţi ai instituţiei dumneavoastră, având în vedere adresa dumneavoastră nr. 5177/29.07.2014, vă comunicăm următoarele:

1. Presupunând că răspunsul instituţiei dumneavoastră materializat în adresa nr. 5177/29.07.2014 nu este un exerciţiu umoristic de calitate îndoielnică, suntem obligaţi să constatăm că specialiştii dumneavoastră nu au citit sau nu au înţeles atât adresa noastră iniţială, cât şi plângerea prealabilă.
În acest sens revenim prin prezenta şi precizăm că nu am solicitat prin adresa menţionată vreun spor, ci majorarea salariului de bază al membrilor noştri de sindicat poliţişti locali cu 3 clase de salarizare succesive şi emiterea actului administrativ care să materializeze această măsură.
Am solicitat acest lucru, întrucât acest drept este recunoscut în mod expres membrilor noştri de sindicat de prevederile Legii nr. 284 din 28/12/2010, prevederi care induc obligaţii corelative instituţiei dumneavoastră.
Astfel, prin Legea nr. 284 din 28/12/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, s-a impus în sarcina angajatorilor obligaţia de majorare a salariului de bază al poliţiştilor locali cu 3 clase de salarizare sucessive.
Mai exact, pct. 3 din Notele la pct. A lit. d) din Anexa I la Legea nr. 284 din 28.12.2010, mai sus menţionată dispune în mod expres că: „Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite”.
Aceste prevederi legale au intrat în vigoare şi trebuiau să fie puse în practică începând cu 1 ianuarie 2011, potrivit art. 46 din Legea nr. 284 din 28.12.2010.

2. În ordinea de idei de mai sus, apreciem că specialiştii dumneavoastră nu au studiat legislaţia în materie şi ar fi trebuit să facă distincţia semantică între noţiunea de spor şi noţiunea de majorare a salariului de bază, unităţi lexico-juridice, totuşi, cu semnificaţie diferită.
Astfel, sporul reprezintă un drept salarial exterior salariului de bază, care se adaugă acestuia, în timp ce majorarea salariului de bază presupune o modificare a însuşi cuantumului acestuia, cu modificarea corespunzătoare a sporurilor stabilite în procente din salariul de bază.
Acest lucru este explicitat de prevederile art. 1 din O.U.G. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, conform cărora salariul de bază sau încadrare şi sporurile sunt elemente distincte în cadrul sistemului de salarizare.
Această distincţie este realizată şi de prevederile H.G. 500/2011, care stabilesc faptul că în registrul general de evidenţă a salariaţilor se înscriu salariul, sporurile şi cuantumul acestora.
Or, specialiştii dumneavoastră plătiţi din bani publici ar fi trebuit să cunoască acest lucru, pentru a nu induce în mod eronat idea de solicitare a unui spor, idee pe care noi nu am adus-o în discuţie.

3. Cât priveşte susţinerea instituţiei dumeavoastră în sensul suspendării aplicării prevederilor Legii nr. 284/2010 prin prevederile Legii nr. 285/2010, apreciem că în mod judicios nu aţi indicat prevederea concretă (articol, aliniat, literă) din acest ultim act normativ, care suspendă/amână aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010, pentru simplul motiv că o asemenea prevedere nu se regăseşte în cuprinsul Legii nr. 285/2010.
De asemenea, inducerea ideii că sumele solicitate de noi ar fi fost acordate, chiar sub forma unor sporuri, nu numai că este neadevărată, dar vine în contradicţie cu prima aserţiune, respectiv aceea că prevederile Legii nr. 284/2010 au fost suspendate. Altfel spus, într-o logică formală elementară, ori prevederile legale au fost suspendate şi atunci nu aveaţi temei legal pentru acordarea măririi salariale, ori aţi acordat aceste drepturi şi atunci aveaţi temei legal, prevederile legii nefiind suspendate, o terţă variantă fiind exclusă (principiul logic al terţului exclus).
Observaţi, vă rugăm, faptul că, din consideraţie pentru instituţia dumneavoastră şi conducerea acesteia, nu am luat în considerare ipoteza intermediară a cunoaşterii neexistenţei unui temei legal, dar a acordării majorării cu încălcarea legii.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte,
MACAROV CRISTIAN