Descarca adeziunea Semper Lex

Punctul de vedere al SNPL SEMPER LEX cu privire la problema cumulului pensiei cu salariul in domeniul bugetar

PUNCT DE VEDERE

Referitor la problema cumulului pensiei cu salariul în domeniul bugetar și în special în cazul persoanelor care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

 

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali ,,Semper Lex”, cu sediul ȋn Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 28, bl. M41, ap. 83, sector 6, ȋnregistrat la poziţia nr. 1 din 07.03.2011 ȋn Registrul special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, cu personalitate juridică acordată prin sentinţa civilă nr. 1714/07.03.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, suntem o organizație sindicală a polițiștilor locali din mai multe zone ale țării, derulând activități sindicale în apărarea drepturilor membrilor noștri de sindicat și prin extensie a tuturor polițiștilor locali și celorlalte categorii de funcționari publici.

Cum una dintre activitățile asumate statutar de organizația noastră este sprijinirea propunerilor și proiectelor de acte normative privind raporturile de serviciu și cele conexe acestora ori drepturile și îndatoririle funcționarilor publici, problema cumulului pensiei cu salariul în domeniul bugetar, aflată în dezbatere publică nu ne putea rămâne indiferentă.

În egală măsură, sindicatul nostru este depozitarul unei experiențe practice ȋn domeniul raporturilor publice şi a relaţiilor de serviciu în particular, experienta care a permis decantari inclusiv de natură teoretic legislativă.

În acest context și pentru aceste motive, în ceea ce priveste problematica de mare actualitate a cumulului pensiei cu salariul ȋn domeniul bugetar, subscrisul Sindicatul „Semper Lex’, îndrăznim să formulăm un punct de vedere şi să supunem atenţiei domniilor voastre o serie de posibile soluții, ȋn interesul unei bune legiferări a materiei și unei echitabile derulări a raporturilor de serviciu în domeniul referit.

Din punctul nostru de vedere, pe de o parte trebuie statuat un principiu, iar pe de altă parte, pentru buna şi corecta aplicare a principiului, trebuie făcută o distincţie ȋn ceea ce priveşte sfera de cuprindere a obiectului interdicţiei.

Principiul care credem că este impus de realitatea cotidiană a raporturilor publice este acela al impunerii unei interdicții pentru persoanele care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a se angaja ulterior pensionării tot ȋn sistemul bugetar și astfel de a cumula pensia primită cu salariul obținut ca urmare a angajării.

Pe de altă parte, așa cum am arătat, acest principiu ar urma să fie completat, explicitat și în același timp limitat de regula conform căreia interdicția ar urma să se aplice doar în ceea ce privește angajarea în domeniul bugetar sau cvasibugetar (regiile autonome și societăţile cu capital majoritar de stat), cu stabilirea libertății depline de angajare în domeniul privat.

Apreciem că această variantă prezintă avantajul unor reguli foarte clare, cu evitarea unor ambiguități şi subiectivisme de natură legislativă și morală, precum în cazul stabilirii obligației unei opțiuni între pensiei și un eventual venit salarial. De asemenea, soluția legislativă prezentată este susținută, dacă nu chiar impusă de o serie de argumente de natură economică, juridică sau etică:


1.
Interzicerea pentru persoanelor care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a se angaja ȋn sistemul public dupa ce aceştia se pensionează, ar conduce în mod evident la o reducere a cheltuielilor bugetare, prin decongestionarea schemei de personal, dar și prin degrevarea de plata unor salarii consistente, specifice persoanelor cu vechime mare.

2.Stabilirea obligaţiei renunţării la pensie pentru a putea ocupa un post salarizat din sistemul public apreciem că este prohibită de caracterul de drept câștigat și la care nu se poate renunţa al dreptului la pensie, întrucât pensia reprezintă o contravaloare a activității prestate pentru societate de către pensionar și a contribuțiilor vărsate de acesta.

Acest lucru a fost confirmat de jurisprudența Curții constituționale, care în mai multe decizii (Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 1237 din 6 octombre 2010) a statuat în sensul principiului conform căruia cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului contributivităţii, este un drept câştigat, care nu poate fi afectat nici măcar temporar, drepturile aferente pensiei constituind drepturi legal câştigate şi fiind ocrotite de dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Constituţia României.

3.Interzicerea ocupării unui post din sistemul public ȋn cazul persoanelor pensionate din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, nu reprezinta şi nu poate fi considerată o ȋngrădire a dreptului la muncă al persoanelor, ȋntrucât acestea au la dispoziţie sistemul privat ȋn cazul ȋn care acestea doresc o continuare a activităţii.

Adoptarea soluției propuse ar conduce la o prevenire a îmbătrânirii sistemului bugetar din Romania, oferind funcţionarilor publici aflați la început de carieră posibilitatea de a avea acces mai facil la ocuparea unor funcţii publice importante și implicit la dezvoltarea carierei acestora.

Vă ȋnaintăm prezenta cu ȋncredere şi speranţa că ȋn procesul de adoptare a măsurilor legislative privind problema referită, punctul nostru de vedere va fi luat ȋn analiză.

Cu aleasă consideraţie,

 

 

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali ,,Semper Lex”

Președinte

CRISTIAN MACAROV