Descarca adeziunea Semper Lex

O.M.A.I. nr. 9/2015 privind formarea initiala in anul 2015 a politistilor locali

Ministerul Afacerilor Interne
 
 
 
Ordin nr. 9 din 04/02/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 06/02/2015
privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere
 
 
 

    Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
 
 
   Art. 1. – Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2015, un număr de 2.625 de locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.
   Art. 2. – Instituţiile prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 3. – (1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit curriculumului unitar întocmit de către Direcţia generală management resurse umane, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
   (2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.
   (3) La solicitarea instituţiilor beneficiare, modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne poate fi urmat şi de către poliţiştii locali care ocupă funcţii de conducere şi se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) au urmat programul de formare iniţială fără parcurgerea modulului de management;
   b) se află sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare.
   Art. 4. – Direcţia generală management resurse umane transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de învăţământ situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.
   Art. 5. – (1) Instituţiile beneficiare transmit dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.
   (2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
   a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;
   b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;
   c) cartea de identitate în fotocopie;
   d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie;
   e) certificat de cazier judiciar;
   f) permisul de conducere în fotocopie, după caz;
   g) 2 fotografii tip 3/4 cm.
   (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.
   (4) La prezentarea la instituţia de formare, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.
   Art. 6. – (1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 35 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.
   (2) Grupele de management constituite în condiţiile art. 3 alin. (3) pot fi compuse din minimum 5 cursanţi.
   Art. 7. – Achitarea cheltuielilor de şcolarizare ocazionate de urmarea programelor de formare se realizează de către structurile poliţiei locale.
   Art. 8. – (1) În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de absolvire, la cerere, cursantului în cauză i se eliberează adeverinţă de participare la cursuri, în care se specifică competenţele certificate în urma şcolarizării.
   (2) Cursantul aflat în situaţia prezentată la alin. (1), în baza adeverinţei eliberate de instituţia de formare privind certificarea tuturor competenţelor prevăzute de curriculum, are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, cu oricare din seriile următoare, indiferent la care dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă care organizează în această perioadă examen de absolvire, fără plata cheltuielilor aferente acestuia.
   (3) În situaţia în care cursantul nu are certificate toate competenţele prevăzute în curriculum sau a nepromovării reexaminării în condiţiile prevăzute la alin. (2), în vederea dobândirii competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul rutier, după caz, cel în cauză trebuie să repete programul de formare, la propunerea structurilor poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare prevăzute la art. 7.
   (4) Examenul de absolvire poate fi susţinut numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele aferente fiecărei competenţe din planul de învăţământ.
   Art. 9. – (1) Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, iar la cerere însoţit de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.
   (2) Poliţiştilor locali prevăzuţi la art. 3 alin. (3), în urma promovării modulului de management, li se eliberează o adeverinţă în acest sens.
   Art. 10. – Pe parcursul programului de formare cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.
   Art. 11. – Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.
   Art. 12. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
   
   
 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

   
 
 Bucureşti, 4 februarie 2015.
    Nr. 9.
 
 
 
 
 
   ANEXĂ
 
   I. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ
   
             
 

Nr. crt.

Instituţia de formare

Municipiul/Oraşul/Judeţul/Datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

 

0

1

2

3

4

5

 

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4
Tel.: 021.332.48.67
Fax: 021.332.38.55
Int. 20104, 20241, 20258 isop@mai.gov.ro

16.02-15.05.2015

40

 
 

27.04-24.07.2015

100

 

7.09-4.12.2015

100

 

2.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne*

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara
Tel.: 0254.24.19.90

0254.24.74.50
Fax: 0254.24.75.21
I.C. 054/8351, 054/8354 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

16.02-15.05.2015

75

 
 

11.05-7.08.2015

75

 

7.09-4.12.2015

75

 

3.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”

Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova
Tel.: 0244.336251, 0244.336252
Fax: 0244.33.36.50
I.C. 044/8446 campina@scoalapolitie.ro

16.02-15.05.2015

100

 
 

27.04-24.07.2015

100

 

21.09-18.12.2015

100

 

4.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” **

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj
Tel: 0264.43.97.72
Fax: 0264.43.99.04
I.C.064/1265/1264 scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

2.03-29.05.2015

50

 
 

21.09-18.12.2015

50

 

5.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt
Tel.: 0249.42.17.93
Fax: 0249.42.26.88
I.C. 049/1239 scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

9.02-8.05.2015

200

 
 

11.05-7.08.2015

200

 

14.09-11.12.2015

200

 

6.

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu***

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu
Tel.: 0269.235.181
Fax: 0269.240.090
I.C. 069/1255 ccs@centrulchinologic.ro

1.12.2015-4.03.2016

50

 
 

7.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Oradea, Calea Aradului nr. 2-4, judeţul Bihor
Tel./Fax: 0259.41.95.20
I.C. 059/1265 pfr.avramiancu@yahoo.com

9.02-8.05.2015

50

 
 

14.09-11.12.2015

50

 

8.

Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi Tel.: 0252/208076
Fax: 0252/208078
I.C. 052/1266 office@spcpforsova.ro

9.02-8.05.2015

60

 
 

5.05-31.07.2015

60

 

7.09-4.12.2015

60

 

9.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

Iaşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi
Tel./Fax: 0232/460203
I.C. 032/1361 sficppfiasi@yahoo.com

9.02-8.05.2015

105

 
 

7.09-4.12.2015

105

 

10.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” **

Drăgăşani, str. I.C. Brătianu nr. 25, judeţul Vâlcea
Tel: 0250.81.04.92
Fax: 0250.81.05.32
I.C. 050/5201; 050/5202 scoaladragasani@yahoo.ro

16.02-15.05.2015

25

 
 

11.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş”

Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, cod
725200, CP 19, OP 1, judeţul Suceava
Tel: 0230.54.16.60
Fax: 0230.54.57.91 relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

23.02-22.05.2015

25

 
 

14.09-11.12.2015

25

 

12.

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

Comuna Chiajna, satul Roşu, Str. 1
Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul Ilfov
Tel.: 021.434.91.31
Fax. 021.434.91.41
17700, 17704 sajrmv@yahoo.com

20.04-17.07.2015

120

 
 

14.09-11.12.2015

100

 

Lugoj, Str. Banatului nr. 15, judeţul Timiş
Tel.: 0256.35.29.10
Fax: 0256.35.84.02
I.C. 056/8818 jandarmilugoj@yahoo.com

20.04-17.07.2015

50

 

31.08-27.11.2015

50

 

13.

Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita
Tel./Fax: 0266.365.094
I.C. 066/8213 office@jandarmeriagheorgheni.ro

16.02-15.05.2015

50

 
 

4.05-31.07.2015

50

 

7.09-04.12.2015

50

 

Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna
Tel.: 0267.31.36.03
Fax: 0267.35.28.25
I.C. 067/24596 ijjcv@jandarmeriacovasna.ro

16.02-15.05.2015

25

 

4.05-31.07.2015

25

 

7.09-4.12.2015

25

   * Instituţia asigură organizarea, în mod distinct, a modulului de management în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din ordin, în următoarele serii:
   – 16.02-20.02.2015;
   – 8.06-12.06.2015;
   – 14.09-18.09.2015.
   ** Nu se asigură cazarea.
   *** Nu se asigură servirea mesei.
 
   II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială
   1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.
   2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 154 lei.
   3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:
   a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare:
   b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.
 
 
 
OMAI nr. 9 din 04.02.2015 privind formarea initiala in anul 2015 a politistilor locali