Descarca adeziunea Semper Lex

Noul proiect de H.G. propus de M.D.R.A.P. referitor la acordarea normei de hrana

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a

drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 351 alin. (2) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Funcţionarii publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de  hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.

Art.2. – (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei hotărâri.

(2) În înţelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică, de care beneficiază poliţiştii locali în activitate, în limita plafoanelor calorice, diferenţiate pe categorii.

(3) Normele de hrană zilnice pentru poliţiştii locali sunt următoarele:

a)    norma 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari fiind  poliţiştii locali în activitate cu funcții de execuție sau de conducere;

b)    norma 12 B, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru  poliţiştii locali în activitate cu funcții de execuție sau de conducere, care lucrează în ture sau schimburi, numai pentru timpul lucrului efectiv.

Art. 3. – Normele de hrană se pot acorda prin hotărârea consiliului local, în natură și/sau bani, după cum urmează :

a)    în natură, respectiv:

– prin unităţi de servire proprii;

– prin servicii externalizate, prin operatori economici, pe baza criteriilor de eficienţă economică, cu respectarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice;

– cu încheierea de convenţii privind hrănirea prin reciprocitate, potrivit legii;

b) în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică care reprezintă valoarea financiară a normei de hrană, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 4. – Personalul din cadrul poliţiei locale care ocupă temporar funcții rămase disponibile de poliţişti locali ca urmare a suspendării raporturilor de serviciu sau care desfasoară activitati specifice de polițist local, pot beneficia de norma de hrană.

Art. 5. – (1) În cazul polițiștilor locali, norma de hrană zilnică, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, pe timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește și se acordă ținând seama de următoarele:

a) se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare poliţist local în parte;

b) în cazul alocaţiei valorice, valoarea financiară se stabileşte raportat la cea de referinţă, astfel cum este prevăzută în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, aprobat potrivit art. 6  și  se acordă  cu încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2)          Norma de hrană se acordă numai pentru zilele  lucrate, indiferent că acestea sunt lucrătoare ori nelucrătoare, prin raportare la numărul de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă;

(3)         În cazul în care numărul de ore efectiv lucrate este mai mic ori mai mare decât cel al numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă, alocație valorică de hrană se acordă proporțional cu orele efectiv lucrate.

Art. 6. – (1)  Plafoanele calorice pentru poliţiştii locali, precum şi valoarea financiară a normei de hrana de referință se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pe baza informaţiilor comunicate de către Ministerul Apărării Naționale, referitoare la aceste drepturi de care beneficiază personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică și siguranță națională.

(2) Ministerul Apărării Naţionale comunică, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la stabilire sau actualizare, plafoanele calorice şi valoarea financiară actualizată a normelor de hrană pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică și siguranță națională.

(3) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.7. – Norma de hrană stabilită ca alocaţie valorică, potrivit art. 3 lit. b) este în valoare netă şi nu se calculează impozite, contribuţii sau alte reţineri aplicate drepturilor  salariale.

Art.8. – În cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a susţine acordarea normei de hrană stabilită potrivit prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili niveluri inferioare valorii financiare de referinţă.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

Proiect HG