Descarca adeziunea Semper Lex

Lege nr. 203 din 20/07/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

Parlamentul României

Lege nr. 203 din 20/07/2018

privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

___________
Text actualizat la data de 29.12.2018. Actul include modificările din următoarele acte:
– O.U.G. nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1116 din 29/12/2018.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezenta lege reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.

   Art. 2. – Pentru scopul prezentei legi:

 1. a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale;
 2. b) se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenţie;
 3. c) se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie, stabilite de prezenta lege;
 4. d) se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

   Art. 3. – Fac obiectul prevederilor art. 117 din prezenta lege amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor-verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic.

   Art. 4. – (1) Sumele reprezentând amenzile contravenţionale încasate în condiţiile prezentei legi se fac venit la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul. Distribuirea sumelor se realizează pe baza datelor privind evidenţa persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanţelor Publice valabile la momentul efectuării transferului.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, încasate în condiţiile prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.

   (3) În cazul în care contravenientul îşi modifică domiciliul, iar distribuirea sumelor reprezentând amenzi contravenţionale s-a realizat pe baza datelor existente, la momentul transferului, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile alin. (1), acestea fiind diferite de domiciliul actual, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la nivelul căreia a fost încasată contravaloarea amenzii contravenţionale va efectua transferul sumei către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială competentă, în limita obligaţiilor de plată transferate către aceasta.

   CAPITOLUL II
  Achitarea amenzilor în contul unic şi distribuirea sumelor încasate

   Art. 5. – Prin ordin al ministrului finanţelor publice se deschide un cont unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor prezentei legi.

   Art. 6. – (1) Încasarea amenzilor contravenţionale în contul unic se face prin modalităţile de plată stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

   (2) Achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entităţi care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.

   (3) În cazul amenzilor achitate în condiţiile prezentei legi, contravenientul nu este obligat să facă dovada plăţii către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

   Art. 7. – Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenţionale conţin următoarele informaţii:

 1. a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
 2. b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
 3. c) contul sau codul IBAN al contului unic;
 4. d) suma plătită;
 5. e) data plăţii;
 6. f) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

   Art. 8. – (1) Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care încasează amenzi contravenţionale potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) au obligaţia de a transfera către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice informaţii despre încasările efectuate în numerar prin casieriile proprii, precum şi despre sumele încasate prin alte modalităţi de plată decât cele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

   (2) Procedura şi termenele de transmitere către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice a informaţiilor referitoare la încasările efectuate în numerar prin casieriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi prin alte modalităţi de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.

   Art. 9. – (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării în contul unic, Ministerul Finanţelor Publice virează sumele încasate în contul unic de venituri al bugetului local/bugetului de stat, potrivit destinaţiilor stabilite de prezenta lege.

   (2) Documentul de plată prin care se virează suma din contul unic în contul de venituri bugetare conţine următoarele informaţii:

 1. a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
 2. b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
 3. c) codul IBAN al contului bugetar;
 4. d) suma plătită;
 5. e) data plăţii;
 6. f) alte informaţii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

   Art. 10. – (1) Ministerul Finanţelor Publice restituie sumele virate în contul unic, în situaţia în care transmiterea nu este conformă cu regulile şi procedurile de transmitere a sumelor în contul unic stabilite prin prezenta lege sau prin normele de aplicare a prezentei legi.

   (2) Metodologia de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenţionale în conformitate cu prevederile prezentei legi se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.

   (3) Cererile privind solicitarea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenţionale în conformitate cu prevederile prezentei legi pot fi depuse în termen de maximum un an de la data efectuării plăţii.

   CAPITOLUL III
  Procesul-verbal de contravenţie

   Art. 11. – (1) Pentru a fi introdus în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice, potrivit prezentei legi, procesul-verbal de contravenţie întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe lângă informaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele informaţii necesare efectuării plăţii:

 1. a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
 2. b) contul unic şi codul IBAN al acestuia;
 3. c) suma de plată reprezentând amenda aplicată;
 4. d) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 5. e) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, care nu afectează drepturile contravenientului.

   (2) Modelul procesului-verbal de contravenţie prevăzut la alin. (1) se aprobă prin normele de aplicare a prezentei legi.

   Art. 12. – Seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie conţine un set de caractere numerice a cărui structură se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

 

   CAPITOLUL IV
  Titlul de creanţă electronic

   Art. 13. – (1) Titlul de creanţă electronic cuprinde un set de informaţii preluate din procesul-verbal de contravenţie înmânat sau comunicat contravenientului, precum şi alte informaţii, prevăzute la alin. (2).

   (2) Informaţiile preluate electronic de organul din care face parte agentul constatator, prevăzute la alin. (1), sunt:

 1. a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
 2. b) data întocmirii procesului-verbal de contravenţie;
 3. c) data la care procesul-verbal de contravenţie a fost înmânat sau comunicat contravenientului;
 4. d) datele de identificare a contravenientului;
 5. e) suma de plată reprezentând cuantumul amenzii aplicate;
 6. f) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 7. g) data până la care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 8. h) codul IBAN al contului unic;
 9. i) temeiul legal al aplicării sancţiunii;
 10. j) situaţia procesului-verbal de contravenţie.

   (3) Datele de identificare a contravenientului, prevăzute la alin. (2) lit. d) sunt, după caz:

 1. a) numele şi prenumele, codul numeric personal şi domiciliul contravenientului persoană fizică cu domiciliul în România; sau
 2. b) numele şi prenumele contravenientului persoană fizică fără domiciliu în România sau cu domiciliul necunoscut şi codul numeric personal, dacă persoana are atribuit un asemenea cod, şi, după caz, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

   (4) Informaţiile care fac obiectul prevederilor alin. (2) lit. j) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

   Art. 14. – (1) Titlul de creanţă electronic se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator, organului fiscal competent în colectarea creanţelor fiscale.

   (2) După transmiterea titlului de creanţă electronic, organul din care face parte agentul constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenţie comunică în format electronic această situaţie şi că există o hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

   (3) În situaţia în care există o hotărâre judecătorească definitivă, organele prevăzute la alin. (1) procedează la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   (4) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, procesele-verbale de contravenţie întocmite în condiţiile prezentei legi se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.

   (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare, în cadrul procedurii de contestare la executare, procesul-verbal de contravenţie poate fi solicitat de organele fiscale competente sau de către instanţele de judecată.

   Art. 15. – (1) Titlurile de creanţă electronică se transmit în fişiere electronice care conţin semnătură sau altă modalitate de autentificare stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi.

   (2) Titlul de creanţă electronic, transmis în condiţiile alin. (1), editat pe suport hârtie de către organele prevăzute la art. 14 alin. (1), este valabil fără semnătură şi ştampilă.

   (3) Titlul de creanţă electronic devine executoriu, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi stă la baza iniţierii măsurilor de recuperare întreprinse de către organele prevăzute la art. 14 alin. (1), potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 16. – Procedura de prelucrare şi transmitere a titlurilor de creanţă electronică, inclusiv termenele aferente, se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

   Art. 17. – Prevederile art. 116 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   CAPITOLUL V
  Modificarea şi completarea unor acte normative

   Art. 18. – Alineatul (7) al articolului 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor către organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor- verbale nu împiedică executarea silită a acestora, în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia executării.”

   Art. 19. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 109, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 1. La articolul 109, alineatele (5)(8) se abrogă.
 2. La articolul 120, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

   Art. 20. – Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.”

 1. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.”

 1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    „(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.”

 1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 16. – (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.”

 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 17. – Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”

 1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 18. – Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (11). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.”

 1. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.”

 1. La articolul 26, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „Art. 26. – (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

    . . . . . . . . . .

    (3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.”

 1. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 27. – Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.”

 1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 28. – (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 1. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 37. – Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

 1. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

    „(31) În cazul în care contravenientul îşi schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancţiuni contravenţionale, neîncasate sau încasate parţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.

    (32) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.

    (33) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (32) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.”

   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   Art. 21. – (1) Prevederile cap. I-IV se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite, în condiţiile legii, de agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 114/2018 începând cu 29.12.2018.

   (2) Organizarea, funcţionarea, finanţarea şi administrarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

   (3) Prevederile cap. I-IV se aplică amenzilor contravenţionale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe măsura dezvoltării sistemului informatic prevăzut la alin. (2), de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului.

   Art. 22. – (1) Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

   (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

   Art. 23. – Normele de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018.

   Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 117 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

   Art. 25. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

   (2) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţie pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1A şi 1D din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

   

Bucureşti, 20 iulie 2018.

    Nr. 203.