Descarca adeziunea Semper Lex

Este legal procesul-verbal de contravenţie încheiat fără martori?

Art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede că, în lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. În aceste condiţii, procesul verbal este legal?

O firmă căreia i s-a încheiat un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a apreciat că dispoziţiile din actul normativ citat exced cadrul constituţional. Fiind sesizată Curtea Constituţională, autoarea criticii a apreciat că “posibilitatea prevăzută de art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, de a se întocmi procese-verbale de constatare a contravenţiei în situaţia în care contravenientul nu este de faţă sau nu poate să semneze, fără ca aceste împrejurări să fie confirmate de către vreun martor“, este neconstituţională şi permite instalarea abuzului de drept şi a arbitrariului.

Prin prevederile criticate se încălcă dreptul la un proces echitabil, în care părţile trebuie să beneficieze de aceleaşi arme juridice, aşa cum prevede art. 6 paragraful 3 lit. b) şi c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, “chiar dacă martorii nu pot sau refuză semnarea procesului-verbal, aceştia trebuie trecuţi în cuprinsul procesului-verbal pentru însăşi valabilitatea actului care se pretinde a fi act autentic“.

Ce decizie a luat Curtea şi pe ce argumente?

Curtea Constituţională şi-a motivat soluţia pe jurisprudenţa sa anterioară, citând câteva din argumentele aduse cu aceste prilejuri. Iată, succint, ce a susţinut Curtea prin aceste decizii, prezentate în analiza dosarului.

În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. În caz contrar, contravenientul poate să se adreseze instanţei de judecată competente pentru anularea procesului-verbal respectiv, beneficiind, în continuare, de toate garanţiile impuse de dreptul la apărare.

Potrivit art. 31 alin. (1) din ordonanţă, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care se judecă de instanţa judecătorească, iar în cadrul procesului contravenientul îşi poate angaja avocat şi îşi poate face orice apărare pe care o consideră necesară.

Prevederile de lege criticate stabilesc o regulă de procedură clară, precisă, de natură să ofere suficiente garanţii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal fără participarea contravenientului şi să protejeze dreptul la un proces echitabil al acestuia, astfel încât autorului contravenţiei i se asigură, fără nicio îngrădire, dreptul de a se adresa justiţiei, cerând anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

În ceea ce priveşte critica referitoare la lipsa unui martor, tot prin decizii anterioare Curtea a reţinut că agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod, iar contravenientul se poate adresa instanţei de judecată competente, beneficiind de toate garanţiile procesului echitabil. Agentul constatator poate încheia procesul-verbal şi în absenţa acestui martor, însă în această situaţie el trebuie să motiveze care sunt împrejurările obiective care l-au determinat să încheie procesul-verbal în acest mod.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se bucură de prezumţia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acestuia, este contestată chiar prezumţia de care se bucură. În acest caz, instanţa de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îşi demonstreze propria nevinovăţie, revenind instanţei de judecată obligaţia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii şi aflării adevărului.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, critica de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 417/2015. În Monitorul Oficial nr. 552/2015 găsiţi întreaga motivare a deciziei completului CCR.

Sursa: http://legestart.ro/este-legal-procesul-verbal-de-contraventie-incheiat-fara-martori/